Belgenin Gözetimi ve Geçerliliğinin Sürdürülmesi

Belgenin Geçerliliğinin Sürdürülmesi:

Sınavlarda başarılı olan adaya teslim edilen belgenin geçerlilik süresi belgenin düzenlendiği tarihte başlar ve 5 yıl süresince geçerlidir. 11UY0010-3/04 Çelik Kaynakçısı Ulusal yeterliği için belge geçerlilik süresi 2 yıl veya 3 yıl olarak belirlenebilmektedir. Belge geçerliliğini aşağıdaki hususlarda sürdürür:

• Gözetimin gerçekleştirilmesi

• Belgelendirme Kuruluşunun Akreditasyonun ve MYK Yetkilendirilmesinin devamı

Akreditasyonun veya MYK yetkilendirilmesinin iptal edilmesi durumunda gözetim sürecine girmemiş olan belgeler gözetim süresine kadar, gözetim sürecini tamamlamış belgeler ise belge süresi sonuna kadar geçerliliğini sürdürür.

Belgenin Gözetiminin Yapılması:

Kişinin yeterliliğinin devam ettiğini izlemek amacıyla belgenin verilişinin her yeterlilik kapsamında belirtilmiş sürelerde aday takip formuna işlenmiş tarihlere göre belgelendirme kuruluşu tarafından hazırlanan Gözetim Takip Formu aracılığı ile değerlendirme yapılır. Bu forma istinaden belgelendirilmiş personel, SGK dökümü ve çalışma beyan formunu (Her bir işveren yetkilisine onaylatarak) gözetim süresi bitinceye kadar beyan eder.

Gözetimin yapılıp belgenin devamı için gerekli şartlar:

• İlgili süre içerisinde işyerlerinden yeterliliklerde belirtilmiş süre için aksi halde 6 aylık SGK dökümünün alınması.

• İşveren yetkilisince onaylanmış çalışma beyan formu veya iş yerinden yazı alınması.

• Gözetim faaliyetinin yeterliliklerde belirtilen sürede aksi halde 36. ayın sonuna kadar tamamlanıp kuruma iletilmesi.

• Yeterliliklerde belirtilen sürede 36. ay sonunda gözetim faaliyeti yapılmamış belgeler 2 ay süresince askıda kalır ve gözetim faaliyeti tamamlanması beklenir

• 11UY0010-3/04 Çelik Kaynakçısı Ulusal Yeterliliğinde belirtildiği üzere, seçilen belge geçerlilik süresine göre aday her 6 ayda bir gözetime tabii tutulur.

• Askı süresince gözetim faaliyetini tamamlamamış belgeler iptal edilir.

Çalışma beyan formu veya iş yerinden aldığı yazı, işveren yetkilisince kaşe ve imza edilmiş olmalıdır ve içeriğinde belge kapsamında çalıştığına dair ibareler ve çalışma zamanları yer almalıdır. İlgili yazıda kurum bilgileri, veriliş tarihi ve veren yetkili kişinin adı, soyadı, unvan bilgileri de yazının içeriğinde bulunmak zorundadır.

Belgelendirme asistanı gözetim faaliyetlerinin takibinin yapılmasından sorumludur. Aday takip formu üzerinden gözetim tarihi gelen belgeli personeli belgelendirme asistanı 30 gün öncesinden belirler ve iletişim bilgilerinden gözetim süreci hakkında bilgilendirir. Gözetim faaliyetlerinin işleyiş süreci www.certest.com.tr adresinde ve belge üzerinde belirtilmiştir. Gözetim evrakları elden veya kargo ile kuruluşa teslim edilebilir. Gözetim onay kararını Karar Verici alır.